Privacy policy

Hunter's Coffeeshop BV – Privacybeleid

Artikel 1. Definities

1.1. In dit privacybeleid worden de volgende termen gedefinieerd zoals hieronder, tenzij expliciet vermeld
anders:
Betreft: De natuurlijke persoon wiens Persoonsgegevens worden verwerkt;
Hunter's Coffeeshop: De gebruiker van dit privacybeleid: Vodka Trading BV trading
onder de naam “Hunter's Coffeeshop”, gevestigd aan de Witbolstraat
4 in Amsterdam, Nederland, geregistreerd bij de
KvK onder KvK-nummer
34255723;
Overeenkomst: De overeenkomst tussen Hunter's Coffeeshop en de Data
Betrokkene waarbij Betrokkene een bestelling plaatst bij:
Hunter's Coffeeshop via de Website;
Persoonsgegevens: Gegevens die kunnen worden gebruikt om een ​​natuurlijke persoon te identificeren;
Website: De website https://hunters-coffeeshop.com/ beheerd door
Hunter's Coffeeshop.
1.2. Tenzij de context anders aangeeft, verwijzen termen in het enkelvoud ook naar het meervoud
en vice versa.

 

Artikel 2. Verwerkingsverantwoordelijke

2.1. Hunter's Coffeeshop is de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de Persoonsgegevens die worden verwerkt via de
Website en in het kader van de Overeenkomst. De contactgegevens van Hunter's Coffeeshop zijn:
Hunter's Coffeeshop
Witbolstraat 4
1032LD Amsterdam
[0031202184660][e-mail beveiligd]
2.2. Hunter's Coffeeshop hecht veel belang aan de zorgvuldige omgang met Persoonsgegevens.
Hunter's Coffeeshop handelt met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens in overeenstemming met:
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
2.3. Hunter's Coffeeshop verwerkt de Persoonsgegevens van de Betrokkene in de zin van de:
AVG wanneer de Betrokkene deze Persoonsgegevens aan Hunter's Coffeeshop heeft verstrekt via:
de Website of wanneer de Betrokkene de Overeenkomst aangaat.

Artikel 3. Persoonsgegevens

3.1. Hunter's Coffeeshop verzamelt en verwerkt de volgende gegevens:
a. Voor- en achternaam;
b. Woonadres;
c. Afleveradres (indien het afleveradres afwijkt van het woonadres van de Data)
Onderwerp);
d. E-mailadres;
e. Telefoon nummer;
f. IBAN en naam;
g. Leeftijd;
h. Informatie over het bezoek aan de Website.
3.2. Hunter's Coffeeshop verwerkt geen bijzondere Persoonsgegevens van Betrokkenen.

Artikel 4. Principe en doeleinden van gegevensverwerking

4.1. Het principe van de verwerking van de Persoonsgegevens is het uitvoeren van de Overeenkomst, het naleven van
met wettelijke verplichtingen, de toestemming van de Betrokkene of het gerechtvaardigd belang van
Hunter's Coffeeshop.
4.2. Hunter's Coffeeshop verzamelt en verwerkt de (persoons)gegevens voor de volgende doeleinden:
a. Om de Overeenkomst uit te voeren;
b. Om een ​​account aan te maken op de Website voor de Betrokkene;
c. Om de bestelling te verzenden;
d. Om contact op te nemen met de Klant over de Overeenkomst;
e. Om een ​​vraag, opmerking of klacht te behandelen;
f. Om administratieve taken uit te voeren;
g. Om betalingen te doen;
h. Voor het versturen van nieuwsbrieven;
i. Om de leeftijd van de Betrokkene te controleren;
j. Om de Website te verbeteren;
k. Voor het genereren van algemene statistieken over het gebruik van de Website.
4.3. Verstrekken van de voor- en achternaam, woonadres, telefoonnummer, e-mailadres
en leeftijd is een contractuele verplichting. Zonder deze gegevens komt er geen Overeenkomst tot stand.
4.4. Hunter's Coffeeshop zal de Persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om:
het bereiken van de doeleinden, beschreven in artikel 4.2, waarvoor de Persoonsgegevens worden verwerkt.
4.5. Hunter's Coffeeshop verwerkt alleen Persoonsgegevens die minimaal nodig zijn voor de bestaande
doeleinden. Hunter's Coffeeshop streeft ernaar zo min mogelijk Persoonsgegevens te verwerken.
4.6. Hunter's Coffeeshop zal de Persoonsgegevens niet voor andere doeleinden verwerken dan die:
hierboven omschreven.

Artikel 5. Nieuwsbrief

5.1. Hunter's Coffeeshop stuurt alleen nieuwsbrieven naar de Betrokkene als de Betrokkene:
geabonneerd op de nieuwsbrief.
5.2. Elke nieuwsbrief die naar de Betrokkene wordt verzonden, bevat een link waarmee de Gegevens
Betrokkene kan zich afmelden voor de Hunter's Coffeeshop nieuwsbrief.

Artikel 6. Verwijdering van persoonsgegevens

6.1. Hunter's Coffeeshop zal Persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging van haar systemen verwijderen
als bijvoorbeeld:
a. De Persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt;
b. De Betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking van zijn Persoonsgegevens en dit bezwaar is:
gerechtvaardigd;
c. De Persoonsgegevens zijn onjuist of achterhaald.
6.2. Hunter's Coffeeshop is niet verplicht om Persoonsgegevens te verwijderen als het een van de situaties betreft
omschreven in de wet waarin het “recht op vergetelheid” niet van toepassing is.

Artikel 7. Verstrekking van Persoonsgegevens aan derden

7.1. Hunter's Coffeeshop zal de Persoonsgegevens van de Betrokkene aan derden bekendmaken indien:
a. Hunter's Coffeeshop heeft de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Betrokkene gekregen. De
Betrokkene kan zijn toestemming voor openbaarmaking van zijn Persoonsgegevens aan derden intrekken
partijen op elk moment;
b. Een van de wettelijke principes is van toepassing op grond waarvan de openbaarmaking van Persoonsgegevens aan:
derden is toegestaan;
c. Het is nodig voor de uitvoering van de Overeenkomst;
d. De gegevens worden doorgestuurd naar een door Hunter's Coffeeshop ingeschakelde verwerker voor de doeleinden
vermeld in dit privacybeleid, zoals een ICT-dienstverlener, een accountant, betalings
aanbieder of vervoerder met wie Hunter's Coffeeshop een overeenkomst heeft gesloten of
een andere rechtshandeling waarbij de verwerker voldoende garanties geeft ten aanzien van:
de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen in verband met de verwerking om
is uitgevoerd;
e. Dit is gevraagd door een instantie als politie of justitie. Voordat
Hunter's Coffeeshop geeft Persoonsgegevens door aan een autoriteit, deze controleert de bevoegdheden van:
deze autoriteit.

Artikel 8. Recht op inzage, recht op gegevensoverdraagbaarheid, rectificatie en verwijdering

8.1. Hunter's Coffeeshop zal de Betrokkene op verzoek toegang verlenen tot al zijn Persoonsgegevens in de administratie van Hunter's Coffeeshop en Hunter's Coffeeshop zal de Betrokkene een gratis kopie van deze gegevens in een adequaat formaat verstrekken zodat de Betrokkene zelf de Persoonsgegevens aan een derde partij. 8.2. Hunter's Coffeeshop biedt Betrokkene de mogelijkheid eventuele onjuiste gegevens over hem in de administratie van Hunter's Coffeeshop te corrigeren of te verwijderen. 8.3. Het verzoek tot inzage, kopie, wijziging of verwijdering van Persoonsgegevens kan schriftelijk of per e-mail worden ingediend bij Hunter's Coffeeshop. Zie artikel 2.1 voor de contactgegevens van Hunter's Coffeeshop. Hunter's Coffeeshop zal zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 1 maand op een dergelijk verzoek reageren.

Artikel 9. Bezwaar

9.1. Betrokkene kan bij Hunter's Coffeeshop bezwaar maken over de verwerking van zijn Persoonsgegevens
Gegevens als hij daar een goede reden voor heeft gezien zijn specifieke situatie. Nadat Hunter's Coffeeshop heeft
het bezwaar van de Betrokkene heeft ontvangen, stopt Hunter's Coffeeshop met de verwerking van de
Persoonsgegevens van de Betrokkene, tenzij Hunter's Coffeeshop legitieme belangen heeft bij de
verwerking van Persoonsgegevens die zwaarder wegen dan de belangen van de Betrokkene.

Artikel 10. Recht op beperking

10.1. Indien de Betrokkene een verzoek heeft ingediend tot aanpassing, aanvulling of verwijdering van zijn
Persoonsgegevens of indien hij bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van zijn Persoonsgegevens
Gegevens en de behandeling, verwerking en invulling van dit verzoek of bezwaar vergen enige tijd
de Betrokkene kan Hunter's Coffeeshop vragen om de verwerking van zijn Persoonsgegevens te beperken
Gegevens.

Artikel 11. Behandeling van een verzoek

11.1. Om er zeker van te zijn dat het verzoek met betrekking tot Persoonsgegevens door de Betrokkene is gedaan in:
vraag kan Hunter's Coffeeshop de Betrokkene vragen om een ​​kopie van zijn identiteitsbewijs mee te sturen
samen met het verzoek. In deze kopie moet de Betrokkene zijn foto, MRZ ., verduisteren
(machineleesbare zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoort
nummer en burgerservicenummer (BSN). Hiermee wordt de privacy van de Betrokkene beschermd.
11.2. Indien Hunter's Coffeeshop op verzoek van Betrokkene correcties, aanvullingen of verwijderingen uitvoert
Persoonsgegevens van de Betrokkene of de verwerking van de Persoonsgegevens beëindigt of beperkt of
een ingetrokken toestemming heeft verwerkt, zal Hunter's Coffeeshop de Betrokkene hiervan op de hoogte stellen
overeenkomstig.

Artikel 12. Beveiligingsmaatregelen

12.1. Om ongeautoriseerde toegang tot Persoonsgegevens, verlies, diefstal en onrechtmatig gebruik van Persoonsgegevens te voorkomen
Gegevens heeft Hunter's Coffeeshop diverse beveiligingsmaatregelen genomen, waaronder maatregelen tegen:
ongeoorloofde toegang, gebruik, wijzigingen, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoelde
verlies van de Persoonsgegevens. Hunter's Coffeeshop heeft onder andere het volgende genomen:
veiligheids maatregelen:
a. Het gebruik van beveiligde systemen met sterke wachtwoorden om ongeautoriseerde toegang tot
informatie Systemen;
b. Het gebruik van antivirussoftware;
c. De Website maakt gebruik van een beveiligde verbinding;
d. Regelmatig uitvoeren van software updates.
12.2. Hunter's Coffeeshop legt een geheimhoudingsplicht op aan personen die zijn ingeschakeld bij of betreden van de
in dienst van Hunter's Coffeeshop en die voor de uitoefening van hun functie kennis nemen van
van Persoonsgegevens, zoals details in een overeenkomst van opdracht, een arbeidsovereenkomst of een geheimhoudingsverklaring.
12.3. Alleen medewerkers van Hunter's Coffeeshop die toegang moeten hebben tot Persoonsgegevens in de
context van hun functie/activiteiten, krijgen toegang tot de Persoonsgegevens door Hunter's
coffeeshop.

Artikel 13. Privacybeleid van derden

13.1. Dit privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden, zoals sociale-mediawebsites die:
zijn hyperlinks naar deze Website. Hunter's Coffeeshop aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of
aansprakelijkheid met betrekking tot de manier waarop deze websites omgaan met Persoonsgegevens. Voor meer
informatie over de manier waarop deze derden omgaan met Persoonsgegevens etc., graag
raadpleeg het privacybeleid van de betreffende website.

Artikel 14. Wijzigingen

14.1. Hunter's Coffeeshop behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid.
De laatste versie van het privacybeleid van Hunter's Coffeeshop is te vinden op de Website.

Artikel 14. Wijzigingen

15.1. De Website maakt gebruik van functionele en analytische cookies.
15.2. Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen in de browser van het apparaat van de Betrokkene wanneer hij
de website voor het eerst bezoekt.
15.3. De Betrokkene kan zich afmelden voor cookies door zijn internetbrowser zo in te stellen dat deze
slaat geen cookies meer op. Daarnaast kan de Betrokkene ook alle eerder opgeslagen
informatie via zijn browserinstellingen. Meer informatie over inschakelen, uitschakelen en
het verwijderen van cookies vindt u in de instructies en/of de Help-functie van de Betrokkene
browser. Wanneer de Betrokkene functionele cookies verwijdert of uitschakelt, kan dit gevolgen hebben voor de
correcte werking van de Website en de Betrokkene kan mogelijk niet meer
producten in zijn winkelmandje.
15.4. Het type cookie en het doel ervan:

Het type cookie
Het doel waarvoor de cookie wordt geplaatst
Functionele cookies
Ze zorgen ervoor dat de Website correct functioneert. Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt zodat de Betrokkene een product in zijn winkelmandje kan plaatsen. Functionele cookies stellen de Website in staat om de Betrokkene te herkennen wanneer de Betrokkene de Website opnieuw bezoekt. Dit is handig omdat het betekent dat de Betrokkene niet bij elk bezoek op de Website hoeft in te loggen.
Analytische cookies
Door het gebruik van analytische cookies kan Hunter's Coffeeshop zien hoe de Website wordt gebruikt en op basis van die informatie de Website verbeteren. Analytische cookies worden niet gebruikt door derden en zijn niet gekoppeld aan de naam of het e-mailadres van de Betrokkene. Hunter's Coffeeshop's instellingen van Google Analytics zijn zodanig dat bezoekers van de Website anoniem blijven.

Artikel 16. Indienen van een klacht

16.1. Indien de Betrokkene van mening is dat de verwerking van Persoonsgegevens door Hunter's Coffeeshop:
niet in overeenstemming is met dit privacybeleid en/of de toepasselijke wet- en regelgeving, de Data
Betrokkene kan een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of een toezichthouder
autoriteit in het land waar de Betrokkene woont.