Verzending naar het Verenigd Koninkrijk is momenteel niet beschikbaar. 

Algemene Voorwaarden

Hunter's Coffeeshop BV – Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan ​​onder de hiernavolgende betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld:

Hunter's Coffeeshop: De gebruiker van deze algemene voorwaarden: Vodka Trading BV handelend onder de naam “Hunter's Coffeeshop”, gevestigd aan de Witbolstraat 4 te Amsterdam, Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 34255723 en met BTW-nummer [NL816975589B01 ];

: De klant die via de Website een Overeenkomst is aangegaan met Hunter's Coffeeshop; 

Overeenkomst: De overeenkomst tussen Hunter's Coffeeshop en de Klant die via de Website tot stand is gekomen;

Product: het door Hunter's Coffeeshop (te) leveren Product in het kader van de Overeenkomst;

Schriftelijk/geschreven: Schriftelijk of per e-mail;

Website: De website https://hunters-coffeeshop.com/ beheerd door Hunter's Coffeeshop.

1.2. Tenzij de context anders aangeeft, verwijzen termen in het enkelvoud ook naar het meervoud.

Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst tussen Hunter's Coffeeshop en de Klant die via de Website tot stand komt.
2.2. Van de bepalingen van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend Schriftelijk worden afgeweken.
2.3. De vernietiging of nietigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Hunter's Coffeeshop worden vervangen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
2.4. Indien Hunter's Coffeeshop niet te allen tijde strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet automatisch dat de daarin opgenomen bepalingen niet meer van toepassing zijn, of dat Hunter's Coffeeshop het recht zou verliezen om strikte naleving van deze algemene voorwaarden te verlangen in andere gevallen.
2.5. Hunter's Coffeeshop is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De versie van de algemene voorwaarden die gold ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst is steeds van toepassing.

Artikel 3. Aanbieding

3.1. Elk aanbod van Hunter's Coffeeshop is vrijblijvend.
3.2. Het aanbod op de Website bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten. Deze beschrijving dient voldoende gedetailleerd te zijn om een ​​goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken.
3.3. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en/of typefouten. Hunter's Coffeeshop is bij druk- en/of typefouten niet verplicht het Product tegen de verkeerde prijs te leveren.
3.4. De op de Website getoonde prijzen zijn inclusief BTW.
3.5. Genoemde prijzen gelden niet automatisch voor toekomstige bestellingen.
3.6. Het assortiment van Hunter's Coffeeshop kan op elk moment worden gewijzigd.

Artikel 4. Gebruiksvoorwaarden

4.1. Bij het gebruik van de Website dient de Klant te handelen in overeenstemming met wat van een verantwoordelijke en voorzichtige internetgebruiker mag worden verwacht.
4.2. Het is de Klant niet toegestaan ​​de beveiligingsapplicaties op de Website te omzeilen of te hacken.

Artikel 5. Rekening

5.1. Indien de Klant een account heeft aangemaakt op de Website, stuurt Hunter's Coffeeshop een bevestiging hiervan per e-mail.
5.2. Het is niet nodig om een ​​account aan te maken om een ​​bestelling te plaatsen.
5.3. De Klant is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn account op de Website en inloggegevens. De Klant dient zijn inloggegevens voor zichzelf te houden. Hunter's Coffeeshop kan niet aansprakelijk worden gesteld indien een onbevoegde derde de inloggegevens van de Klant gebruikt.
5.4. Indien de Klant constateert dat een derde ongeoorloofd gebruik maakt van zijn account, moet de Klant:
Breng Hunter's Coffeeshop hiervan onmiddellijk op de hoogte;
Verander zijn wachtwoord.
5.5. Indien de Klant zijn wachtwoord is vergeten, kan de Klant via de Website een verzoek indienen om zijn wachtwoord opnieuw in te stellen. Er wordt dan een e-mail naar de Klant gestuurd waarmee hij zijn wachtwoord kan herstellen.
5.6. De Klant kan zijn gegevens inzien en aanpassen via zijn account.

Artikel 6. Totstandkoming van de Overeenkomst

6.1. De Overeenkomst komt tot stand wanneer de Klant het gehele bestelproces via de Website met succes heeft doorlopen.
6.2. Nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, stuurt Hunter's Coffeeshop de Klant een bevestiging per e-mail. Het bestelnummer en andere details van de bestelling van de Klant zijn opgenomen in deze bevestigingsmail. Indien de Klant geen bevestigingsmail van Hunter's Coffeeshop heeft ontvangen, kan de Klant contact opnemen met Hunter's Coffeeshop om te controleren of de bestelling in goede orde is ontvangen.
6.3. De bestelling kan pas via de Website worden geplaatst nadat de Klant het vakje heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

Artikel 7. Herroepingsrecht

7.1. De Klant kan de Overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden gedurende een bedenktijd van maximaal 14 dagen.
7.2. Indien de Klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, dient de Klant dit binnen 14 dagen na ontvangst van de gehele bestelling uitdrukkelijk aan Hunter's Coffeeshop te melden. Dit kan bij [e-mail beveiligd]. De Klant ontvangt een retourformulier dat hij kan gebruiken indien hij de Overeenkomst wenst te ontbinden, maar de Klant is hiertoe niet verplicht.
7.3. Indien de Klant Hunter's Coffeeshop elektronisch laat weten dat hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, stuurt Hunter's Coffeeshop de Klant na ontvangst van deze melding een ontvangstbevestiging.
7.4. Ook kan de Klant, zonder Hunter's Coffeeshop vooraf te informeren dat hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, het Product binnen de in artikel 7.1 omschreven bedenktijd aan Hunter's Coffeeshop retourneren. De Klant dient in een dergelijk geval het retourformulier of een andere ondubbelzinnige verklaring bij de retourzending te voegen, waaruit blijkt dat de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht.
7.5. Tijdens de bedenktijd zal de Klant zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. De Klant zal het Product slechts uitpakken en gebruiken voor zover dat nodig is om de aard en de kenmerken van het Product vast te stellen. Uitgangspunt is dat de Klant het Product slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
7.6. De Klant is aansprakelijk voor waardevermindering van het Product die het gevolg is van een behandeling die verder gaat dan toegestaan ​​in artikel 7.5.
7.7. Indien de Klant de Overeenkomst ontbindt in overeenstemming met dit artikel, zijn de verzendkosten verbonden aan het terugzenden van het Product voor rekening van de Klant. Deze verzendkosten bedragen circa € 7.25 per pakket (in Nederland), afhankelijk van waar de Klant het pakket aan een vervoerder aanbiedt voor verzending. De Klant kan de website van zijn vervoerder raadplegen om het juiste verzendtarief te vinden.
7.8. Het product moet worden teruggestuurd naar:
Hunter's Coffeeshop Witbolstraat 41032 LD Amsterdam

Nederland

7.9. Retourzendingen zijn voor risico van de Klant. De Klant dient het te retourneren pakket voldoende te frankeren. De Klant dient te bewijzen dat het pakket met het Product tijdig is teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
7.10. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt te allen tijde bij de Klant.
7.11. In geval van ontbinding zoals beschreven in dit artikel zal Hunter's Coffeeshop, binnen 14 dagen nadat de Klant zijn herroepingsrecht heeft ingeroepen, het betaalde aankoopbedrag en de betaalde verzendkosten voor het verzenden van de bestelling (met uitzondering van eventuele extra kosten als gevolg van van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Hunter's Coffeeshop aangeboden goedkoopste standaardlevering).
7.12. Hunter's Coffeeshop mag de terugbetaling achterhouden totdat Hunter's Coffeeshop het Product van de Klant heeft teruggekregen.
7.13. Hunter's Coffeeshop betaalt de Klant terug met dezelfde betaalmethode die de Klant heeft gebruikt om de oorspronkelijke transactie uit te voeren, tenzij de Klant uitdrukkelijk heeft ingestemd met een andere betaalmethode. Voor de terugbetaling worden geen kosten in rekening gebracht.

Artikel 8. Ruilen van een Product

8.1. Indien de Klant een Product wil ruilen, kan de Klant contact opnemen met Hunter's Coffeeshop op: [e-mail beveiligd].
8.2. De kosten voor het retourneren van het Product dat de Klant wenst te ruilen zijn voor rekening van de Klant.

Artikel 9. Wijziging afleveradres

9.1. Indien de Klant bij het sluiten van de Overeenkomst een verkeerd afleveradres heeft ingevuld, dient de Klant een e-mail te sturen naar: [e-mail beveiligd] zo snel mogelijk en vraag Hunter's Coffeeshop om het afleveradres te wijzigen. Hunter's Coffeeshop zal zich inspannen om het afleveradres tijdig te wijzigen.
10.2. Indien het pakket met de bestelling al is afgeleverd bij de vervoerder van Hunter's Coffeeshop, kan het afleveradres niet meer worden gewijzigd. De gevolgen van het verkeerd invullen van het afleveradres zijn voor risico van de Klant.

Artikel 10. Uitvoering van de Overeenkomst

10.1. Hunter's Coffeeshop zal de Overeenkomst naar beste kunnen en als een zorgvuldig professional uitvoeren.
10.2. Hunter's Coffeeshop is te allen tijde bevoegd om bij de uitvoering van de Overeenkomst één of meer derden in te schakelen zonder de Klant daarvan op de hoogte te stellen.

Artikel 11. Verzendkosten en bezorging

11.1. De vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten.
11.2. De hoogte van de verzendkosten wordt bij het sluiten van de Overeenkomst via de Website aan de Klant gecommuniceerd.
11.3. De bestelling wordt verzonden naar het door de Klant opgegeven afleveradres.
11.4. Hunter's Coffeeshop hanteert een standaard levertijd van 3 – 5 werkdagen. Indien Hunter's Coffeeshop deze levertijd om welke reden dan ook niet haalt, zal Hunter's Coffeeshop de Klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
11.5. Alle vermelde levertijden zijn indicatief. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de Klant geen recht op schadevergoeding. Indien Hunter's Coffeeshop de bestelling niet binnen 30 dagen na het sluiten van de Overeenkomst levert, heeft de Klant het recht de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.
11.6. In geval van ontbinding conform artikel 11.5 zal Hunter's Coffeeshop het door de Klant betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
11.7. Het risico van het Product gaat over op de Klant op het moment dat het Product aan de Klant wordt afgeleverd.

Artikel 12. Facturering en betaling

12.1. De factuur wordt per e-mail naar de Klant gestuurd.
12.2. De Website biedt de volgende betaalmethoden:
iDEAL;
PayPal;
American Express;
MasterCard;

Artikel 13. Conformiteit

13.1. Hunter's Coffeeshop staat er voor in dat het Product beantwoordt aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.
13.2. Indien het Product kapot of beschadigd bij de Klant wordt afgeleverd, dient de Klant Hunter's Coffeeshop hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen en in ieder geval binnen 2 maanden nadat de Klant weet of redelijkerwijs behoort te weten dat het Product niet aan de Overeenkomst beantwoordt. Klachten die later door de Klant worden ingediend, worden niet door Hunter's Coffeeshop in behandeling genomen.
13.3. Hunter's Coffeeshop adviseert de Klant om het Product direct na levering te controleren op gebreken en beschadigingen.
13.4. Klachten over een geleverd Product worden niet verder in behandeling genomen indien:
De Klant het geleverde Product zelf heeft gerepareerd en/of gewijzigd of een derde heeft laten repareren en/of wijzigen;
het geleverde Product is blootgesteld aan abnormale omstandigheden of anderszins onzorgvuldig is behandeld of behandeld in strijd met de instructies van Hunter's Coffeeshop en/of op de verpakking;
De onvolkomenheid is geheel of gedeeltelijk het gevolg van door de overheid (te) stellen voorschriften met betrekking tot de aard of kwaliteit van de gebruikte materialen;
(Was)instructies niet zijn opgevolgd;
Een defect aan het Product is veroorzaakt door een externe omstandigheid, zoals vernieling of schoonmaakproducten.

Artikel 14. Klantenservice

14.1. Voor vragen over de bestelling of het indienen van een klacht kan de Klant contact opnemen met de klantenservice van Hunter's Coffeeshop,
14.2. die kan worden bereikt [e-mail beveiligd].
14.3. Bij Hunter's Coffeeshop ingediende vragen en klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als de verwerking van een klacht langer duurt dan voorzien, wordt door Hunter's Coffeeshop binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 15. Overmacht

15.1. Hunter's Coffeeshop is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien zij daarbij wordt verhinderd als gevolg van een omstandigheid die op grond van de wet, een rechtshandeling of algemeen aanvaarde maatstaven niet aan Hunter's Coffeeshop kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ​​extreme weersomstandigheden; diefstal; vuur; overstromingen; aardverschuivingen; terrorisme; epidemieën; pandemie, stakingen; stroomstoringen; rellen, oorlogen of oorlogsdreigingen; verlies van of schade aan Producten tijdens transport daarvan; transportproblemen; blokkades; overheidsmaatregelen; hacker-aanvallen; storingen in een (telecommunicatie)netwerk of gebruikte verbinding of communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website.
15.2. Onder overmacht wordt mede verstaan ​​een niet toerekenbare tekortkoming van een leverancier of een door Hunter's Coffeeshop ingeschakelde derde.

Artikel 16. Intellectueel eigendom

16.1. Ieder intellectueel eigendomsrecht, waaronder auteursrechten, met betrekking tot de Website, foto's, afbeeldingen, tekeningen, teksten, merken, handelsnamen, huisstijl en logo's en waar het gaat om informatie die Hunter's Coffeeshop aan de Klant verstrekt, komt toe aan Hunter's Coffeeshop. De Klant dient te allen tijde de intellectuele eigendomsrechten van Hunter's Coffeeshop te respecteren.

Artikel 17. Aansprakelijkheid en verjaringstermijn

17.1. Hunter's Coffeeshop is niet gehouden tot vergoeding van enige schade die een direct of indirect gevolg is van:
Een gebeurtenis die feitelijk buiten haar macht ligt en dus niet aan haar handelen en/of nalaten kan worden toegeschreven, zie ook artikel 15;
Elk handelen of nalaten van de Klant, of diens ondergeschikten en/of andere personen, ingezet door of namens de Klant.
17.2. De kleuren die te zien zijn op het scherm van de Klant kunnen afwijken van de daadwerkelijke Productkleuren. Hunter's Coffeeshop is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.
17.3. Hunter's Coffeeshop is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door het al dan niet tijdelijk niet beschikbaar zijn van de bestelmogelijkheid, ontoegankelijkheid of verwijdering van haar Website wegens onderhoud of anderszins.
17.4. Hunter's Coffeeshop is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Hunter's Coffeeshop is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, zoals het door de Klant opgeven van een verkeerd afleveradres.
17.5. Hunter's Coffeeshop is niet aansprakelijk voor het verlies van de door de Klant gebruikte inloggegevens.
17.6. Hunter's Coffeeshop is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van het verzenden van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
17.7. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om het Product te gebruiken in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing en/of de gegeven instructies en/of het doel waarvoor het Product bestemd is. Het gebruik van het Product is geheel voor risico van de Klant. Hunter's Coffeeshop is niet aansprakelijk voor schade, waaronder begrepen zaakschade en persoonlijk letsel, geleden door de Klant of een derde partij door het gebruik van het Product.
17.8. Hunter's Coffeeshop is nimmer gehouden tot vergoeding van gevolgschade. Onder gevolgschade wordt in ieder geval verstaan ​​gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsschade, bedrijfsstagnatie, bedrijfsstagnatieverlies, vertragingsschade, reputatieschade, arbeidskosten, boetes en indirecte schade, ongeacht de oorzaak.
17.9. Indien Hunter's Coffeeshop aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade of indien voornoemde beperking van aansprakelijkheid wettelijk niet is toegestaan, is de aansprakelijkheid van Hunter's Coffeeshop beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Hunter's Coffeeshop gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Hunter's Coffeeshop, voor zover niet in strijd met enige dwingende wettelijke bepaling, beperkt tot de prijs die de Klant voor de Product waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 18. Persoonsgegevens

18.1. Hunter's Coffeeshop verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens kan de Klant het privacybeleid van Hunter's Coffeeshop raadplegen, zie privacybeleid.

Artikel 19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

19.1. Op alle met Hunter's Coffeeshop gesloten Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
19.2. Alle geschillen in verband met Overeenkomsten tussen de Klant en Hunter's Coffeeshop zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Hunter's Coffeeshop is gevestigd. Nadat Hunter's Coffeeshop dit beding Schriftelijk jegens de Klant heeft ingeroepen, heeft de Klant 1 maand de tijd om de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen om het geschil te beslechten.

Winkelmandje0
Er zijn geen producten in de winkelwagen!
0